รีไซเคิลกลางกดชุด HBP

55.png

เครื่องรีไซเคิลที่หลากหลายด้วยแรงกด 8 ถึง 20 ตันทำให้คุณสามารถเลือกอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรได้อย่างเต็มที่ ขนาดของก้อนสำเร็จรูปทำให้มั่นใจได้ว่าการใช้งานพื้นที่การชาร์จของการขนส่งทางถนนและทางรถไฟสูงสุด

รุ่น แรง การอัด,ตัน ขนาดเครื่องอัด(สxกxย) น้าหนัก เครื่อง, kg วัสดุที่ใช้อัด ราคา, $
กระดาษ   เศษผ้า  & พลาสติก โฟลีเอทีลืน(PE) โฟมยาง       เศษอลูมิเนียม     
HBP-4 4 700×750×500 40 ÷ 60 ได้ ได้ ไม้ได้ ไม้ได้ ไม้ได้ ตามข้อตกลง
HBP-4-1 4 700×750×500 40 ÷ 60 ได้ ได้ ไม้ได้ ไม้ได้ ไม้ได้ ตามข้อตกลง
HBP-5 5 700×750×500 40 ÷ 80 ได้ ได้ ไม้ได้ ไม้ได้ ไม้ได้ ตามข้อตกลง
HBP-5-1 5 700×750×500 40 ÷ 80 ได้ ได้ ไม้ได้ ไม้ได้ ไม้ได้ ตามข้อตกลง
HBP-6 6 700×900×600 60 ÷ 100 ได้ ได้ ไม้ได้ ไม้ได้ ไม้ได้ ตามข้อตกลง
HBP-6-1 6 700×900×600 60 ÷ 100 ได้ ได้ ไม้ได้ ไม้ได้ ไม้ได้ ตามข้อตกลง
HBP-7 7 700×900×600 60 ÷ 100 ได้ ได้ ไม้ได้ ไม้ได้ ไม้ได้ ตามข้อตกลง
HBP-7-1 7 700×900×600 60 ÷ 100 ได้ ได้ ไม้ได้ ไม้ได้ ไม้ได้ ตามข้อตกลง
HBP-8 8 700×750×500 40 ÷ 110 ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ตามข้อตกลง
HBP-8-1 8 700×750×500 40 ÷ 110 ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ตามข้อตกลง
HBP-9 9 700×900×600 70 ÷ 120 ได้ ได้ ได้ ไม้ได้ ไม้ได้ ตามข้อตกลง
HBP-9-1 9 700×900×600 70 ÷ 120 ได้ ได้ ได้ ไม้ได้ ไม้ได้ ตามข้อตกลง
HBP-10 11 700×900×600 80 ÷ 140 ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ตามข้อตกลง
HBP-10-1 10 700×900×600 80 ÷ 130 ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ตามข้อตกลง
HBP-11 12 ตามข้อตกลง 40 ÷ 80 ได้ ได้ ได้ ได้ ไม้ได้ ตามข้อตกลง
HBP-11-2 15 450×750×500 40 ÷ 100 ได้ ได้ ได้ ได้ ไม้ได้ ตามข้อตกลง
HBP-12-1М 12 900×1100×750 100 ÷ 220 ได้ ได้ ได้ ไม้ได้ ไม้ได้ ตามข้อตกลง
HBP-12М 12 900×1100×750 100 ÷ 220 ได้ ได้ ได้ ไม้ได้ ไม้ได้ ตามข้อตกลง
HBP-12МY 12 800×1100×700 100 ÷ 220 ได้ ได้ ได้ ไม้ได้ ไม้ได้ ตามข้อตกลง
HBP-12-1МY 12 800×1100×700 100 ÷ 220 ได้ ได้ ได้ ไม้ได้ ไม้ได้ ตามข้อตกลง
HBP-12KP 12 700×750×500 40 ÷ 130 ได้ ได้ ได้ ได้ ไม้ได้ ตามข้อตกลง
HBP-14-1 12 900×700×600 80 ÷ 150 ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ตามข้อตกลง
HBP-14 12 900×700×600 80 ÷ 150 ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ตามข้อตกลง
HBP-15М 15 900×1100×750 100 ÷ 250 ได้ ได้ ได้ ได้ ไม้ได้ ตามข้อตกลง
HBP-15-1М 15 900×1100×750 100 ÷ 250 ได้ ได้ ได้ ได้ ไม้ได้ ตามข้อตกลง
HBP-15МY 15 800×1100×700 100 ÷ 250 ได้ ได้ ได้ ได้ ไม้ได้ ตามข้อตกลง
HBP-15-1МY 15 800×1100×700 100 ÷ 250 ได้ ได้ ได้ ได้ ไม้ได้ ตามข้อตกลง
HBP-16 12 500×750×500 40 ÷ 130 ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ตามข้อตกลง
HBP-16-1 12 500×750×500 40 ÷ 130 ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ตามข้อตกลง
HBP-16-2 15 500×750×500 40 ÷ 150 ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ตามข้อตกลง
HBP-16-1-2 15 500×750×500 40 ÷ 150 ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ตามข้อตกลง
HBP-16Y 15 500×800×550 70 ÷ 90 ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ตามข้อตกลง
HBP-16-1Y 15 500×800×550 70 ÷ 90 ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ตามข้อตกลง
HBP-17 15 900×700×600 160 ÷ 170 ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ตามข้อตกลง
HBP-17-1 15 900×700×600 160 ÷ 170 ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ตามข้อตกลง
HBP-20М 20 900×1100×750 100 ÷ 300 ได้ ได้ ได้ ได้ ไม้ได้ ตามข้อตกลง