312 MRE
การชี้เฉพาะ

บทความ 312 MRE
ความกว้างของเทป mm 12
ความยาวเทปม้วน m 350
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในของแกนม้วนแกน mm 60
แรงดึง kg 390
ความกว้างที่คดเคี้ยว mm 145
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก mm 200
ราคา:             1000 $