309 MRM
การชี้เฉพาะ

บทความ 309 MRM
ความกว้างของเทป mm 9
ความยาวเทปม้วน m 250
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในของแกนม้วนแกน mm 60
แรงดึง kg 275
ความกว้างที่คดเคี้ยว mm 145
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก mm 125
ราคา:             1000 $